การศึกษา

 • SINGHA BIZ COURSE
  SINGHA BIZ COURSE

  โครงการฝึกงานที่ "ให้" มากกว่าที่คุณคิด สิงห์ เปิดรับคนรุ่นใหม่ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4
  ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ขอแค่มั่นใจว่า "คุณ – เจ๋ง – จริง" มาร่วมสัมผัสประสบการณ์
  ทำงานรอบด้าน
  www.singhabizcourse.com

 • SINGHA BIZ COURSE
  SINGHA BIZ COURSE ENTREPRENEUR

  Singha Biz Course Entrepreneur (SBCE) ... หัวใจนักสู้...นำทางสู่ "ความสำเร็จ"
  โครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศที่จะให้
  "หัวใจนักสู้" ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านการ
  เปิดมุมมองทางด้านการบริหารที่ "แตกต่าง" การลับคมคิดทางธุรกิจที่ "เฉียบขาด" และ
  การบูรณาการทางการตลาดที่ "แยบยล" อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  www.singha-sme.com

 • SINGHA BIZ COURSE
  SINGHA ENGLISH CHALLENGE

  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีปณิธานที่จะร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ
  มาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด "คุณภาพคน คุณภาพสังคม" บริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะจัด
  การแข่งขัน "Singha English Challenge" ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตื่นตัว
  เตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษอันเป็นเครื่องมือที่จะต่อยอดความรู้และก้าวสู่
  ตลาดงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โครงการ
  Singha English Chalenge นี้จึงได้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันสถาบันบริติช
  เคานซิล ร่วมกันดำเนินการกับทาง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เพื่อให้โครงการนี้ให้แข็งแกร่งและ
  ยั่งยืน สามารถยังประโยชน์ให้กับเยาวชนของไทยได้อย่างเต็มกำลังมากขึ้นอีกด้วย
  www.singhachallenge.com
  Facebook Singha English Challenge

 • SINGHA BIZ COURSE
  SINGHA RJB

  สิงห์เปิดเวทีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ปล่อยพลังจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
  ในระดับชุมชนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคิดริเริ่มและลงมือทำจริงทุกขั้นตอนกับงาน
  "สิงห์-ราชภัฏหัวใจกล้า เปลี่ยนวิกฤตด้วยจิตอาสา จัดการปัญหาน้ำชุมชน"

 • SINGHA R-INTERN
  SINGHA R-INTERN

  โครงการ SINGHA R-INTERN เป็นโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาอาชีวะที่กำลังจะ
  ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ ที่กำลังจะสำเร็จ
  การศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 2 ที่มีความกระตือรือร้น
  ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และมีพฤติกรรมดี มีบุคลิกภาพที่ดี มาร่วมสัมผัส
  ประสบการณ์สิงห์ รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 5 สัปดาห์
  www.singhaacademy.com/r-intern
  Facebook Singha Academy

 • SINGHA R-EXPLORE
  SINGHA R-EXPLORE

  "เปิดประตูห้องปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้โลกการทำงานจริง"
  โครงการ SINGHA R-EXPLORE จัดขึ้นสำหรับนักเรียนอาชีวะสายช่าง เพื่อช่วยเสริมสร้าง
  ประสบการณ์ในโลกการทำงานจริง ช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา
  คุณภาพของอาชีวศึกษาสายช่าง ให้มีคุณภาพ ทันยุคสมัย และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
  สร้างสรรค์เพื่อสังคมด้วยกิจกรรมสิงห์อาชีวะอาสา เพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งแรงของ
  นักเรียนอาชีวะที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาสายช่างของไทย
  www.singhaacademy.com/singha-r-explore
  Facebook Singha Academy

 • SINGHA R-EXPERT
  SINGHA R-EXPERT

  “เมื่อโลกเปิดกว้าง ผู้ชี้ทางต้องเชี่ยวชาญให้ทันโลก”
  โครงการ SINGHA R-EXPERT มุ่งหวังจุดประกายความคิดใหม่ๆ ให้กับคณาจารย์ใน
  สถาบันอาชีวะต่างๆ ได้ก้าวทันโลกที่เปิดกว้าง ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจจริง ผ่านการ
  บรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของสิงห์ และวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ นอกจากนี้
  คณาจารย์ยังได้ลงไปสัมผัสอาณาจักรสิงห์เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงาน ความก้าวหน้า
  ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อไป
  www.singhaacademy.com/singha-r-expert
  Facebook Singha Academy

 • SINGHA SAFETY DRIVE
  SINGHA SAFETY DRIVE

  โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยหัวใจสิงห์” จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานสิงห์ ที่ต้องใช้รถยนต์ในการ
  ปฏิบัติงาน สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยโครงการนี้
  สิงห์ ได้รับความร่วมมือจาก กรมการขนส่งทางบก ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้
  ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  www.singhaacademy.com/singha-safety-drive
  Facebook Singha Academy

 • SINGHA PRO DRIVER
  SINGHA PRO DRIVER

  “ปลายทางการขนส่งที่ก้าวไกล ต้องมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น”
  สิงห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักขับรถใหญ่ ที่มีความรู้ มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
  การขนส่งบนท้องถนน จึงได้ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ
  “SINGHA PRO DRIVER” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการขับรถให้กับพนักงาน
  ขับรถบรรทุกในบริษัทฯ และสนับสนุนให้เกิดพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่หน้าใหม่
  www.singhaacademy.com/singha-pro-driver
  Facebook Singha Academy