ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544
เพื่อบริหารการดำเนินงานของบริษัทในเครือบุญรอดกว่า 50 บริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดการเปลี่ยนแปลงบริษัทครั้งใหญ่เมื่อปี 2543 และได้ก่อตั้ง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ขึ้นในปีต่อมา โดยบริษัท บุญรอดฯ ปรับสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง มอบหมายให้การดำเนินธุรกิจประจำวันอยู่ภายใต้การดำเนินการ
ของแต่ละบริษัท โดยรับนโยบายจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างเร็ว ขยายธุรกิจไปในด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ