มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

เพราะ...ทุกคนในชุมชนเปรียบเสมือนฟันเฟือง ซึ่งฟันเฟืองเล็กๆนี้ คือ พลังที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนสังคมให้ดำเนินต่อไปข้างหน้า ขอเพียงเราร่วมมือและคอยช่วยเหลือกัน

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยเสริมสร้างโอกาส และความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

นับแต่แรกตั้งมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจวบจนทุกวันนี้ ได้มีการริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ ในทุกๆด้าน ครอบคลุม และแก้ไขจากต้นเหตุปัญหา มูลนิธิฯ ยังคงยืนหยัดที่จะทำสิ่งเหล่านี้ และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยมุ่งขยายการทำงานที่กว้างขวางขึ้น ด้วยความเชื่อว่า...เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา ความยั่งยืนที่แท้จริงของสังคม ต้องมาจากความเข้มแข็งของรากฐานที่ดี

ชีวิตที่ดีล้วนเริ่มต้นจากความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใต นานาโครงการ จึงต้องพร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างรอบด้าน

ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม